Algemene voorwaarden​

Algemene verkoopvoorwaarden van Kind Bouwchemie/Cementlook
Artikel 1 - Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: KIND Bouwchemie: de eenmanszaak KIND Bouwchemie/Cementlook De afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die de order voor levering van het product verstrekt, dan wel daartoe een offerte vraagt. De overeenkomst: de tussen Kind en de afnemer tot stand gekomen overeenkomst tot koop en levering van de producten. Het product: cement en ander (afbouw) materiaal dat door Kind in de handel wordt gebracht.
Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kind uitgebrachte offertes en door haar gesloten overeenkomsten.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen daarop gelden slechts voor zover deze schriftelijk zijn overeen gekomen.

Artikel 3 – Offerte
3.1 Offertes van Kind zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is aangegeven.
Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door de order tot levering van het product op grond van de offerte.

4.2 Indien de afnemer de order mondeling verstrekt, wordt de schriftelijke orderbevestiging van Kind geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven, tenzij de afnemer onverwijld Kind kennis geeft van zijn bezwaren
tegen deze weergave van de inhoud.

4.3 Bij levering uit voorraad of magazijn binnen 8 werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst, treedt de factuur in de plaats van de schriftelijke orderbevestiging van Kind.

Artikel 5 – Prijzen

5.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

5.2 De in de orderbevestiging genoemde prijzen binden partijen, behoudens de hierna in artikel 5.3 opgenomen risicoregeling.

5.3 Kind is gerechtigd de prijzen, ook indien deze reeds schriftelijk zijn bevestigd, te wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen, onvoorziene omstandigheden of overmacht, daaronder begrepen: oliecrisis, extreme
prijsstijgingen op de wereldmarkt, stakingen, weersinvloeden en natuurrampen, een en ander indien tussen de totstandkoming van de overeenkomst en de tijdstip van levering een periode van meer dan twee maanden gelegen
is.

Artikel 6 – Levering

6.1 Levering door Kind vindt plaats: op het tijdstip dat bepaald is in de orderbevestiging dan wel; meteen na het einde van de leveringstermijn die bepaald is in de order.

6.2 Het product wordt, mede in de zin van artikel 7:10 BW, geacht te zijn geleverd op het moment dat het door of namens de afnemer, daaronder begrepen de in het voorkomende geval door de afnemer ingeschakelde
vervoerder, blijkens de ondertekende vervoersdocumenten in ontvangst is genomen.

6.3 Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum waarop Kind de order heeft bevestigd.

6.4 Een overeengekomen levertijd of levertermijn is geen fatale termijn. Vindt levering door Kind niet binnen de overeengekomen termijn plaats, is Kind eerst in verzuim nadat de afnemer haar heeft aangemaand om alsnog
binnen een redelijke termijn te leveren en die levering is uitgebleven.

Artikel 7 – Tekortkomingen

7.1 De afnemer dient een tekortkoming met betrekking tot de kwaliteit of de hoeveelheid van het geleverde product terstond nadat hem van deze tekortkoming is gebleken of hem deze redelijkerwijs had moeten blijken, aan
Kind te melden.

7.2 De afnemer is verplicht om eventuele tekortkomingen in de levering binnen 8 kalenderdagen na de datum van levering schriftelijk aan Kind te melden, op straffe van verval van het recht om beroep te doen op een
tekortkoming, die redelijkerwijs bij nauwgezette keuring binnen die termijn ontdekt en gemeld had kunnen worden.

7.3 Indien de afnemer, met inachtneming van de bepalingen van dit artikel, stelt dat de kwaliteit respectievelijk eigenschappen van het door Kind geleverde product een tekortkoming vertonen wordt een deskundigenrapport
opgemaakt door een in overleg met Kind aan te wijzen deskundige. Betrekkelijk geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit respectievelijk eigenschappen van het
product kunnen geen grond opleveren voor een beroep of tekortkoming als bedoeld in dit artikel. De kosten van het deskundigenonderzoek zijn voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Kind is aansprakelijk voor schade aan het werk van de afnemer, voor zover de schade door het geleverde product is veroorzaakt en aan Kind, daaronder begrepen haar personeel, haar toeleveranciers of haar transporteurs is
toe te rekenen.

8.2 Onder schade aan het werk wordt slechts verstaan schade aan het geheel of gedeeltelijk door de afnemer gebouwde of gemaakte.

8.3 Kind is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgschade, daaronder begrepen schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

8.4 Kind is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de hoedanigheid van het product indien de afnemer daaraan zelf stoffen heeft toegevoegd.

8.5 Kind is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de wijze waarop het product na aflevering door de afnemer wordt verwerkt.

8.6 Kind is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit adviezen met betrekking tot nog te leveren of geleverde producten, indien die adviezen niet schriftelijk en door een daartoe bevoegde persoon zijn gegeven.

8.7 Indien Kind, met inachtneming van het in de wet, in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden bepaalde jegens de afnemer aansprakelijk mocht zijn, is die aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van
het geleverde.

Artikel 9 – Betaling

9.1 Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het recht om vooruitbetaling of betaling van aflevering te verlangen indien Kind daartoe aanleiding ziet, vindt betaling plaats via de website na datum van de aan de
afnemer toegezonden factuur.

9.2 Reclamaties ten aanzien van de kwaliteit, eigenschappen of hoeveelheid van het geleverde product geven de afnemer niet het recht de betaling op te schorten.

9.3 Bij niet-tijdige betaling is de afnemer, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is over het achterstallige bedrag een direct opeisbare rente van 1,25% per maand verschuldigd, waarbij een
gedeelte van de maand als een hele maand geldt.

9.4 Alle kosten, die voor Kind verbonden zijn aan de inning van hetgeen de afnemer aan Kind verschuldigd is, zijn voor kosten van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten (daaronder mede begrepen een redelijke vergoeding
van door Kind aan inning te besteden tijd) worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 500, –.

9.5 De afnemer verleent op eerste verzoek aan Kind (al dan niet aanvullende) zekerheid voor de betaling.

Artikel 10 – Retourzending
10.1 Door de afnemer bestelde, maar niet afgenomen producten worden aan de afnemer in rekening gebracht. Alle uit niet-afname respectievelijk retourzending(en) voortvloeiende schade voor Kind dient door de afnemer te worden betaald, tenzij deze bewijst dat het geleverde niet voldoet aan de overeenkomst.
Artikel 11 – Overgangsrisico en eigendom

11.1 Het product is na levering voor risico van de afnemer.

11.2 Het door Kind geleverde product blijft eigendom van Kind totdat de afnemer heeft voldaan aan alle uit de tussen Kind en de afnemer bestaande overeenkomsten tot het leveren van producten of het verrichten van
werkzaamheden voortvloeiende vorderingen, daaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van die overeenkomsten.

11.3 Zolang Kind als eigenaar dient te worden aangemerkt, verplicht de afnemer zich jegens haar om het geleverde product zorgvuldig te behandelen en dit: niet te verpanden; niet te verwerken; niet over te dragen of af te
geven, anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle overeenkomsten tussen Kind en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Op alle overeenkomsten tussen Kind en de afnemer is het CISG (Weens Koopverdrag 1980) niet van toepassing.

12.3 Op alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen Kind en de afnemer gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter in het arrondissement Arnhem, onverminderd het recht van Kind zich te
wenden tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechtbank.

Kind Bouwchemie:

De Wetering 83 4906 CT Oosterhout

Tel: +31(0)162-425637 Fax: +31(0)84-8700251

Email: info@kindbouwchemie.nl

www.kindbouwchemie.nl

privacyverklaring

Cementlook verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, potentiële klanten en andere contactpersonen. Wij doen dit om een eventuele overeenkomst uit te kunnen voeren. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming in dienst, maar we staan u graag te woord met vragen over ons privacy beleid op info@cementlook.nl

Welke persoonsgegevens verwerkt Cementlook?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de producten of diensten die u afneemt of gebruikt:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadresgegevens
 • Locatiegegevens
 • BTW-nummer
 • Contactgeschiedenis

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmelding op onze website, in correspondentie en telefonisch.

Wettelijke verplichtingen

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

Nieuwsbrieven en mailings

Incidenteel sturen wij nieuwsbrieven en/of mailings. Soms zijn deze gepersonaliseerd op basis van bepaalde acties die u heeft ondernomen of producten en/of diensten die u bij ons afneemt. U heeft altijd de mogelijkheid om uw voorkeuren voor het ontvangen van nieuwsbrieven en mailings aan te passen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Cementlook neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor u.
Cookiebeleid

Om onze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Om uw geldige toestemming te verkrijgen voor het gebruik en de opslag van cookies in de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken en om dit goed te documenteren maken wij gebruik van een cookie consent management platform: Piwik Pro. 

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de server van Piwik Pro om ons de mogelijkheid te geven geldige toestemming van u te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde cookies. Piwik Pro slaat vervolgens een cookie op in uw browser om alleen die cookies te kunnen activeren waarvoor u toestemming heeft gegeven en dit goed te kunnen documenteren. De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de vooraf bepaalde bewaartermijn verstrijkt of u verzoekt de gegevens te verwijderen. Onverminderd het bovenstaande kunnen bepaalde verplichte wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

Piwik Pro wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensverwerkingsovereenkomst

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Piwik Pro. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming vereiste overeenkomst, die garandeert dat gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Serverlogbestanden

Onze website en Piwik Pro verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. De volgende gegevens worden verzameld:

 • Uw toestemmingsstatus of het intrekken van toestemming
 • Uw geanonimiseerde IP-adres
 • Informatie over uw Browser
 • Informatie over uw Apparaat
 • De datum en tijd waarop u onze website heeft bezocht
 • De webpagina url waar u uw toestemmingsvoorkeuren hebt opgeslagen of bijgewerkt
 • De locatie bij benadering van de gebruiker die zijn toestemmingsvoorkeur heeft opgeslagen
 • Een universeel uniek identificatienummer (UUID) van de websitebezoeker die op de cookiebanner heeft geklikt
Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via info@cementlook.nl

 • INFORMATIE EN INZAGE: uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • RECTIFICATIE: heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • VERGETELHEID: u kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • BEPERKING: heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
 • BEZWAAR (VERZET): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • OVERDRAAGBAARHEID: dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

 

Daarnaast kunt u ook:

 • TOESTEMMING INTREKKEN: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als u toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kunt u contact met ons opnemen. Dit kan via info@cementlook.nl
 • KLACHT INDIENEN BIJ DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS (AP): denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt hierover ook een klacht indienen bij de AP.
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk twee jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Cementlook: het uitvoeren van onze doelstelling. Wilt u meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken, neem dan contact met ons op.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die producten en/of diensten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt.
Hoe Cementlook uw persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@cementlook.nl

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL) . Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.
DKIM zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Beton Ciré muur

Verzekerd van het beste resultaat: Professionele verwerker

Als je de klus liever uitbesteedt en verzekerd wilt zijn van het beste eindresultaat, brengen wij je graag in contact met professionele Beton Ciré verwerkers.